Ochrana osobních údajů — GDPR

1 Veřejné prohlášení

Ve skupině Unilabs sdílíme hodnoty programu CARE BIG. Velmi si vážíme, co je pro naše klienty nejdůležitější, včetně citlivých údajů s diagnostikou a zabezpečením vašich osobních údajů. Náš závazek dodržovat nejvyšší standardy ochrany údajů v souladu s předpisy, jako je GDPR, podtrhuje naše odhodlání získat a zachovat si vaši důvěru. Chápeme význam ochrany vašich informací, což odráží naše základní přesvědčení o ochraně vaší důvěry v naši značku. Pro společnost Unilabs není ochrana údajů jen prioritou - je to základní závazek, za kterým si hrdě stojíme.
 

Jak se společnost Unilabs staví k nařízení GDPR?

Společnost Unilabs se plně zavázala dodržovat GDPR pro všechny své subjekty. Ať už jde o údaje pacientů, záznamy o zaměstnancích, údaje o zákazníkovi, údaje o dodavatelích nebo každé jiné osobní údaje v rámci našich obchodních partnerů, prioritou je splnění povinností vyplývajících z GDPR a základních etických zásad.
Náš specializovaný tým odborníků na ochranu údajů, na který dohlíží skupinový úředník pro ochranu údajů, zajišťuje, aby se v celé skupině Unilabs důsledně uplatňovaly osvědčené postupy a aby se neustále zlepšovaly. Můžete si být jisti, že vaše osobní údaje jsou spravovány s nejvyšší možnou ochranou a přísným dodržováním norem GDPR.


Zpracování údajů

Společnost Unilabs je podle GDPR povinna shromažďovat a poskytovat osobní údaje pouze pro konkrétní a legitimní účely. Vedeme záznamy o všech činnostech zpracování (ROPA), v němž je uvedena každá operace zpracování spolu s jejím záznamem a právním základem. Tento záznam se pravidelně reviduje a odráží měnící se pracovní postupy. Při angažování třetích stran na zpracování osobních údajů v našem jménu postupujeme s maximální opatrností. Uzavíráme smlouvy o zpracovávání osobních údajů, abychom zajistili garantovaná práva dotčených osob, uplatňujeme přiměřenou náležitou péči, abychom zajistili, že zpracovatelé údajů mohou plnit své povinnosti vyplývající z nařízení GDPR a jednat podle nich.
 

Transparentnost

GDPR vyžaduje, aby byla zavedena vhodná opatření pro správu osobních údajů během jejich životního cyklu. Společnost Unilabs má kontrolní mechanismy:

 • Aby bylo zajištěno, že se shromažďuje pouze minimální množství osobních údajů;

 • Pro umožnění opravy a aktualizace osobních údajů; a

 • Pro likvidaci osobních údajů, pokud již nejsou potřebné nebo relevantní.

Společnost Unilabs je plně transparentní, pokud jde o způsob zpracování osobních údajů společnostmi skupiny. Osobní údaje jsou mapovány tak, aby bylo možné tyto údaje shromažďovat, uchovávat, používat, upravovat nebo mazat v souladu s požadavky GDPR a žádostmi subjektů údajů.
 

Bezpečnost údajů

Ve společnosti Unilabs je pro nás bezpečnost údajů mimořádně důležitá. Neustále vyhodnocujeme a zlepšujeme naše bezpečnostní systémy, organizační opatření a pracovní postupy, abychom minimalizovali zranitelnost vůči hrozbám. Zavedením nejpřísnějších bezpečnostních mechanismů zajišťujeme, že osobní údaje jsou pro firmu neustále přístupné, a zároveň je neustále chráníme před škodlivými činiteli.
 

Co dál?

Ve společnosti Unilabs je naší prioritou poskytovat výjimečnou zákaznickou zkušenost. Jsme odhodláni provést provozní změny, které se řídí nařízením GDPR a zdravotní legislativou jednotlivých zemí. Náš závazek se rozšiřuje na informování všech našich klientů, pacientů a poskytovatelů bez ohledu na jejich bydliště a všech místních regulačních orgánů během celého tohoto vývoje.
Další informace o naší cestě za dodržováním předpisů získáte na adrese: dpo@unilabs.com
 

2 Informační oznámení

GDPR vyžaduje, aby provozovatelé poskytovali subjektům údajů informace o zpracovávání a souvisejících záležitostech o právech subjektů údajů ve stručné, transparentní, jasné a snadno přístupné formě, přičemž musí používat jednoduchý jazyk.
Globální informační sdělení společnosti Unilabs pro zdravotnické pracovníky.
Globální informační sdělení společnosti Unilabs pro pacienty.
Globální informační sdělení společnosti Unilabs pro uchazeče o zaměstnání.
Globální informační sdělení společnosti Unilabs pro dodavatele.
Globální informační sdělení společnosti Unilabs pro návštěvníky webových stránek.
Globální informační sdělení společnosti Unilabs určené zaměstnancům.
Globální informační sdělení společnosti Unilabs pro uživatele, zákazníky a třetí osoby cz.unilabs.online.
Globální informační sdělení společnosti Unilabs pro pořizování kamerových záznamů.
 

3 Informace o vašich právech

Podle právních předpisů GDPR má každá fyzická osoba jako dotyčná osoba různá práva v souvislosti s nakládáním se svými údaji. Dotčené osoby by si měly uvědomit, že jejich nová práva podle GDPR nejsou vždy "absolutní" a platí omezení, která jsou kodifikována v textu zákona, např. právo na výmaz se nemusí uplatňovat, není-li to ve veřejném zájmu nebo je-li to relevantní pro případ, který se řeší u soudu. Níže uvádíme shrnutí hlavních relevantních informací, neváhejte se však obrátit na příslušný odpovědný orgán, kterým je pro Českou republiku: Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky je: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel. +420 234 665 111, Fax +420 234 665 444, E-mail: posta@uoou.cz

3.1 Přístup. Máte právo požádat o informace o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, jakož i o přístup k těmto osobním údajům. Máte právo vědět, proč shromažďujeme osobní údaje a jak je zpracováváme, jaký druh osobních údajů zpracováváme, které organizace dostávají osobní údaje a jak jsou osobní údaje uloženy.
3.2. Vznést námitku proti zpracování. Máte právo namítat proti zpracovávání osobních údajů, které je založeno na našich oprávněných zájmech. Máme-li však závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, můžeme mít právo pokračovat ve zpracování. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, máte právo odvolat svůj udělený souhlas s používáním vašich osobních údajů společností Unilabs. Nebude to mít vliv na používání informací o vás před odvoláním souhlasu.
3.3. Námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu. Vždy máte právo namítat proti zpracovávání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.
3.4. Oprava. Máte právo požadovat opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, omezení našeho zpracování a doplnění neúplných osobních údajů.
3.5. Vymazání. Za určitých okolností máte také právo požádat o vymazání vašich osobních údajů, například pokud tyto informace již nejsou potřebné.
3.6. Omezení zpracování. Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Existuje riziko, že během období omezení zpracování vám nebudeme moci poskytovat naše služby.
3.7 Přenosnost údajů. Za určitých okolností máte právo získat přístup ke svým osobním údajům ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (přenosnost údajů) a máte právo přenést tyto údaje jinému provozovateli. Toto právo je omezeno na osobní údaje, které jste nám poskytli, pokud jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy s vámi nebo na základě vašeho souhlasu.
3.8 Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho zpracování osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese dpo@unilabs.com. Chcete-li podat stížnost na způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel. +420 234 665 111, Fax +420 234 665 444, E-mail: posta@uoou.cz
3.9 Přístup na portál žádosti o práva subjektu získáte kliknutím na tento odkaz Privacy Web Form (onetrust.com)

 

4 Cookies

4.1 Společnost Unilabs používá k přijímání a zaznamenávání informací soubory cookie, k přijímání informací můžeme používat i jiné technologie ("automatický sběr údajů"). To může zahrnovat osobní údaje z vašeho prohlížeče.
4.2 Obecně jsou soubory cookie malé skripty, které se odesílají do vašeho webového prohlížeče v počítači, do mobilního telefonu nebo jiných technických zařízení, která používáte. Soubory cookie ukládají informace do technického zařízení a fungují jako paměť, což znamená, že vaše technické zařízení si pamatuje, když znovu navštívíte webovou stránku.
Existují dva druhy souborů cookie, soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Soubory cookie relace existují jen do té doby, dokud nevypnete webový prohlížeč na technickém zařízení. Trvalé soubory cookie existují déle, na určitou dobu.
4.3 Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie mohou zahrnovat následující informace:

 • Geolokace
 • Čas návštěvy, navštívené stránky a čas strávený na každé stránce webových stránek
 • Údaje o odkazující stránce (například URI, přes který uživatel přišel na tuto stránku)
 • Doména, typ a jazyk prohlížeče
 • Země a časové pásmo
 • Chování při kliknutí
 • Typ operačního systému (OS)
 • Verze Flash, podpora JavaScriptu, rozlišení obrazovky a schopnost zpracování barev obrazovky
 • Umístění sítě a IP adresa.
 • Stažené dokumenty
 • Kliknutí na odkazy vedoucí na externí webové stránky
 • Chyby při vyplňování formulářů uživateli
 • Klepnutí na videa
 • Hloubka posouvání
 • Interakce s widgety specifickými pro daný web

4.4 Unilabs používá cookies k získání informací o používání webové stránky. Tyto informace nám pomáhají zlepšovat naši stránku a naše služby. Obvykle můžete změnit nastavení svého webového prohlížeče tak, abyste vypnuli všechny soubory cookie, odmítli nové soubory cookie nebo aby vás vaše zařízení upozornilo na odeslání nových.
4.5 K úpravě cookies použijte nastavení prohlížeče. Každý webový prohlížeč je jiný, ale vždy můžete použít nabídku Nápověda ve svém prohlížeči, abyste se naučili, jak změnit soubory cookie. Změnu souborů cookie je třeba provést v každém prohlížeči, který používáte, pokud chcete, aby byla nastavení souborů cookie stejná. Pokud vypnete cookies, musíte si být vědomi skutečnosti, že některé služby na webové stránce nemusí fungovat správně.
4.6 Informace, které lze použít k identifikaci uživatelů webové stránky, budou poskytnuty třetím stranám (Google Analytics). Informace, které nelze propojit s identitou uživatele, mohou být zveřejněny. Doba, po kterou se informace získané ze souborů cookie ukládají, závisí na tom, jak často webovou stránku navštěvujete.

 

5 Další otázky

Máte-li další dotazy týkající se těchto zásad, kontaktujte nás na adrese: dpo@unilabs.com .